[ Pworld ] ZOIDS海立克共和國機械獸 RZ053 KONIG WOLF

[ Pworld ] ZOIDS海立克共和國機械獸 RZ053 KONIG WOLF

[ Pworld ] ZOIDS海立克共和國機械獸 RZ053 KONIG WOLF

TOMY於1983年開始發售的機械獸模型 背景故事中分為兩大陣營 此為隸屬海利克共和國的機械獸 RZ053 KONIG WOLF 機獸寫真 :

PWORLDカテゴリの最新記事